Дощаный Иван Фёдорович 1911 г.р.

А так же в прилегающих странах. Помощь в поиске захоронений.

Сообщение Ричи » Вс фев 18, 2018 12:28

Продублировал фото в начало поста.
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Re:

Сообщение Svetik007 » Сб фев 24, 2018 18:35

Ричи писал(а):Продублировал фото в начало поста.


Спасибо)
Svetik007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт ноя 17, 2017 13:06

Re: Re:

Сообщение Ричи » Пн мар 12, 2018 11:44

Svetik007 писал(а):
Ричи писал(а):Продублировал фото в начало поста.


Спасибо)

:super:
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Re: Re:

Сообщение Svetik007 » Чт май 17, 2018 13:24

Ричи писал(а):
Svetik007 писал(а):
Ричи писал(а):Продублировал фото в начало поста.


Спасибо)

:super:

Сергей, по вашему совету по поводу установки таблички обратилась в мэрию г. Зволена.
Мне прислали ответ. Прошу помочь с переводом, если вы конечно знаете словацкий. Я вроде что-то сама поняла, что разрешили установить табличку, но много мелочей могу упустить.

Вот текст из письма. Есть ещё 2 файла пдф формата. Смогу ли я их сюда выложить?

Dobrý deň pani Cubanová,
na základe Vašej žiadosti sme v marci 2018 sme požiadali Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) o vydanie rozhodnutia o zámere vykonať obnovu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - Ústredný vojenský cintorín Červenej armády vo Zvolene, formou umiestnenia pamätnej dosky s menom vojaka na kamennom obklade hrobového poľa.
KPÚ vydal rozhodnutie o príspustnosti realizovať umiestnenie pamätnej dosky/tabule (doručené na mesto Zvolen dňa 26.04.2018) za nasledovných podmienok:
Pamätnú dosku v sekcii B2 vyhotoviť z prírodného kameňa, čierny mramor s leštenou povrchovou úpravou s rozmermi 30 cm x 40 cm (výška x šírka) a nápisom so zlátenými písmenami v pätkovom fonte. Pamätnú dosku osadiť na os ľavej polovice centrálneho podstavca, symetricky k už existujúcej pamätnej doske v jeho pravej polovici.

Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP oznámiť písomne KPÚ v B. Bystrici, min. 5 dní vopred.

Každú zmenu zámeru prerokovať s KPÚ.

Platnosť rozhodnutia je tri roky.

Pani Cubanová, umiestnenie tabule/pamätnej dosky nám prosím dajte skôr vedieť, nakoľko my budeme musieť písomne min. 5 dní vopred informovať KPÚ o začatí a predpokladanom konci prác obnovy NKP.
Osadenie tabule prosíme realizovať za prítomnosti Ing. Bobelu, pracovníka MsÚ Zvolen.
Scan rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu prikladám do prílohy.

S pozdravom

Ivanová Daniela
--
Bc. Daniela Ivanová
Mestský úrad
odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
Svetik007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт ноя 17, 2017 13:06

Сообщение Svetik007 » Чт май 17, 2018 13:33

А вот я скопировала текст из файла пдф которые были прикреплены к письму которое я выложила выше:

ROZHODNUTlE
Krajský Pamiatkový Úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušnýsprávny orgán na úseku ochrany Pamiatkového fondu, podía § 11 ods. 1a § 9 ods.5 zákona č,4g/zoo2Z.z, o ochrane pamiatkového fondu v zneníneskorŠÍchpredpisov (d'alej len,,pamiatkový zákon"),v spojitostis § 46 zákona č.7I/Lg67 Zb, o sPrávnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok,,) vydáva toto
rozhodnutie
Krajský pamiatkový Úrad Banská Bystrica (d'alej len,,KpÚ Banská Bystrica") podla § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona
rozhodol
ozámere vlastníka Mesta-Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, realizovať obnovu národnej kultúrnej pamiatky (d'alej |en ,,NKP") Ústredný vojenský cintofin Červenej armódy vo Zvolene, parc. KN-C. Č.1996, k. u, Zvolen, evidovanej vÚstrednom zozname pamiatkového fondu (d'alej len ,,úZpF"lpod č, t1,87lt v rozsahu;
- umiestnenia památných dosiek s menom vojaka na kamennom obklade hrobového pola,
v ktorom je pochovaný. lde o
- oPraVY názvu obce na hrobe Č.765 v Rumunskom cintoríne, kde dójde k oprave názvu obce ,,Kaločno"na správny názov obce ,,Kolačno",
ktoný je z hladiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom za prípustný
pri dodržanínasledovných podmienok:
. , r .
Pjotr Markianovič Pipa sekcia A1 Afanasij Kuzmič Litvinenko sekcia 42 lvan FedorovičDoščanijsekcia 82 Jakov Mojsejevič Bokovoj sekcia 83
1. Památnú dosku v sekcii A1 vyhotoviť z prírodnéhokameňa, čierny mramor s leštenou povrchovou Úpravou s rozmermi 30cm x 40cm (výškax šírka)a nápisom so zlátenými PÍsmenami v pátkovom fonte. Památnú dosku osadiť na os pravej polovice centrálneho podstavca, vo výške 10cm. od horného okraja.
2, Památnú dosku v sekcii A2 vyhotoviť z prírodnéhokameňa, čierny mramor s leštenou povrchovou Úpravou s rozmermi 42cm x 50cm (výška x šírka)a nápisom so zlátenými písmenami v pátkovom fonte. Památnú dosku umiestniť cca 150cm, od lavého okraja čelnej strany, symetricky a vo výškeexistujúcejpamátnej dosky umiestnenej na pravej strane
strany.
3. Památnú dosku v sekcii 82 vyhotoviť z prírodnéhokameňa, čierny mramor s leštenou
povrchovou Úpravou s rozmermi 30cm x 40cm (výška x šírka)a nápisom so zlátenými písmenami v pátkovom fonte. Památnú dosku osadiť na os [avej polovice centrálneho podstavca, symetricky k užexistujúcejpamátnej doske v jeho pravej polovici.
4. Památnú dosku v sekcii 83 vyhotoviť z prírodnéhokameňa, čierny mramor s leštenou povrchovou Úpravou s rozmermi 30cm x 40cm (výška x šírka)a nápisom so zlátenými písmenami v pátkovom fonte. Památnú dosku osadiť na os pravej polovice centrálneho podstavca, symetricky k už existujúcej památnej doske v jeho íavej polovici.
5. Na hrobe č. 765 v Rumunskom cintoríne, opraviť nesprávny názov obce ,,Kaločno" na správny názov obce ,,Kolačno", zhodne s písmom názvov obcí nachádzajúcich sa na památnej doske.
6. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP oznámiť písomne KPÚ Banská Bystrica, min. 5 dní vopred.
7, KaŽdú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
odóvodnenie:
KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 23.03.2018 žiadosťvlastníka Mesta Zvolen, Mesto Zvolen ,Námestie slobody č.22, 960 01 Zvolen, obce v zastúpenílng. Anny Bešinovej, vedúcej odboru výstavby, ŽP a dopravy vo Zvolene, o vydanie rozhodnutia o zámere vykonať obnovu NKP - Ústredn,1 vojenský cintorín Červenejarmády vo Zvolene, ktoný je NKP zapísanou v ÚZPr pod č.tI87/7 formou umiestnenia památných dosiek s menom vojaka na kamennom obklade hrobového pola a opravy názvu obce v Rumunskom cintoríne.
NKP Ústredný vojenský cintorín vo Zvolene pozostáva zo Sovietskeho cintorína vo forme maso\^ích hrobov padlých vojakov zoskupených symetricky do jednotlivých sektorov Al-A4, Bl-84, GL-c4, Dl-D6, ktoré sú bližšienešpecifikované a s ústredným pomníkom. Druhá časťÚstredného vojenského cintorína vo Zvolene pozostáva z pomníkov s památnými tabuíami s menom vojaka a názvom obce.
Vzhíadom počet žiadostínových označenímasových hrobov, odporúčameich riešiťkoncepčne (jednotná velkosť, materiál ..) památných dosiek pre sekcie Al-A4, Bl-B4, CI-C4, Dl-D6, scieíom aj ich vizuálneho zjednotenia.
KPÚ Banská Bystrica konal podla § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona, posúdil predložený zámer z hťadiska ochrany individuálnych pamiatkornich hodnót predmetnej NKP, záujmov chránených pamiatkovým zákonom a pri dodržanípodmienok je zámer obnovy prípustný tak, ako je uvedené vo výrokovej častitohto rozhod nutia.
Štátnypamiatkový dohlad na úseku ochrany pamiatkového fondu podía § 32 ods. 13 pamiatkového zákona vykoná KPÚ Banská Bystrica.
Podťa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatností stráca platnos{ ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktoný sa vzťahuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná č.8,975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 5á správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doruČenia, Toto rozhodnutie je Preskúmateínésúdom po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.
Svetik007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт ноя 17, 2017 13:06

Сообщение Ричи » Пт май 18, 2018 9:05

Света, добрый день!
Мэрия получила разрешение на установку памятной доски. Указаны обязательные размеры, формы, рсзмещение и другие тех. условия этой плиты. Разрешение действительно 3-и года. За 5-ть дней до начала работ они обязаны письменно известить краевое управление памятниками(тех, кто выдал это разрешение). По этому они просят Вас заранее известить их о том, когда Вы хотите устанавливать доску. Кроме того, для установки доски Вам нужно будет обратиться к инженеру Бобелу(т. е. проводить эти работы при его непосредственном участии) из мэрии Зволена.
С уважением,
Сергей
пишу с телефона, возможны ошибки. Вечером буду дома - свяжемся ещё раз. Ок?
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Re:

Сообщение Svetik007 » Пт май 18, 2018 9:20

Ричи писал(а):Света, добрый день!
Мэрия получила разрешение на установку памятной доски. Указаны обязательные размеры, формы, рсзмещение и другие тех. условия этой плиты. Разрешение действительно 3-и года. За 5-ть дней до начала работ они обязаны письменно известить краевое управление памятниками(тех, кто выдал это разрешение). По этому они просят Вас заранее известить их о том, когда Вы хотите устанавливать доску. Кроме того, для установки доски Вам нужно будет обратиться к инженеру Бобелу(т. е. проводить эти работы при его непосредственном участии) из мэрии Зволена.
С уважением,
Сергей
пишу с телефона, возможны ошибки. Вечером буду дома - свяжемся ещё раз. Ок?


Спасибо вам большое. Буду ждать ещё вас вечером)
Только вот я не поняла а кто изготавливает доску? Они или я?
Svetik007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт ноя 17, 2017 13:06

Сообщение Ричи » Пт май 18, 2018 9:46

Я так понял, что Вы.
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Сообщение Ричи » Пт май 18, 2018 9:55

Света, если вы в Украине-наберите меня 0661257106
Сергей
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Сообщение Ричи » Вс июл 15, 2018 7:46

Изображение
Изображение
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Сообщение Svetik007 » Вс июл 15, 2018 18:20

Сергей, большое спасибо за помощь и поддержку! Вместе мы сделали огромное дело!!!
Svetik007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт ноя 17, 2017 13:06

Re:

Сообщение Ричи » Пн июл 16, 2018 15:58

Svetik007 писал(а):Сергей, большое спасибо за помощь и поддержку! Вместе мы сделали огромное дело!!!

:super:
Ричи
 
Сообщения: 528
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2014 10:37

Пред.

Вернуться в Захоронения советских солдат в Чехии и СловакииКто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron